فرم ها

                 فرم ها

مدیریت اداری و پشتیبانی

مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

مدیریت امور مالی

.

.

    مرتبه علمی

دانشکده

استاد

دانشیار

استادیار

مربی

جمع

علوم پایه

13

21

33

1

62

فنی و مهندسی

0

6

62

1

72

کشاورزی و منابع طبیعی

0

4

31

1

36

علوم انسانی

0

17

53

12

84

جمع

13

51

179

16

251

.

 

.

مدیر برنامه، بودجه و توسعه منابع انسانی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دفتر آموزش و پژوهش استانداری

مرکز آمار ایران

پژوهشکده امار

آمار بازدیدکنندگان

5
166
139103