فرم ها

                 فرم ها

مدیریت اداری و پشتیبانی

مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

مدیریت امور مالی

امار کارکنان غیر هیئت علمی به تفکیک نوع استخدام، جنسیت و مدرک تحصیلی

.

نوع استخدام و جنسیت

مدرک تحصیلی

کمتر از دیپلم

دیپلم و فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس

دکترای تخصصی

جمع به تفکیک جنسیت

جمع کل

رسمی

زن

0

2

10

12

1

25

73

مرد

5

4

14

23

2

48

پیمانی

زن

0

0

8

9

0

17

28

مرد

0

0

4

7

0

11

قراردادی

زن

0

5

18

8

0

31

145

مرد

12

39

52

11

0

114

97/07/09

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

جداول مربوط به فراوانی کارکنان به تفکیک محل استقرار

مدیر برنامه، بودجه و توسعه منابع انسانی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دفتر آموزش و پژوهش استانداری

مرکز آمار ایران

پژوهشکده امار

آمار بازدیدکنندگان

1
86
170011