فرم ها

                 فرم ها

مدیریت اداری و پشتیبانی

مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

مدیریت امور مالی

.

 
 

دانشجویان مشغول به تحصیل به تفکیک دانشکده و مقطع تحصیلی

دانشکده

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

جمع

علوم پایه

0

1118

440

130

1688

علوم انسانی

0

1719

526

124

2369

فنی و مهندسی

0

1981

471

62

2514

کشاورزی و منابع طبیعی

54

625

177

0

856

جمع

54

5443

1614

316

7427

 
 

 

 .

 .

.

دانشجویان روزانه مشغول به تحصیل به تفکیک دانشکده و مقطع تحصیلی

دانشکده

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

جمع

علوم پایه

0

940

395

119

144

علوم انسانی

0

1397

424

106

1927

فنی و مهندسی

0

1466

372

51

1889

کشاورزی و منابع طبیعی

52

510

136

0

698

جمع

52

4313

1327

276

5968

 
 
 

 

.

دانشجویان شبانه مشغول به تحصیل به تفکیک دانشکده و مقطع تحصیلی

دانشکده

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

جمع

علوم پایه

0

178

45

11

234

علوم انسانی

0

322

102

18

442

فنی و مهندسی

0

515

99

11

625

کشاورزی و منابع طبیعی

2

115

41

0

158

جمع

2

1130

287

40

1459

 
 
 
 
 
 
 

 

مدیر برنامه، بودجه و توسعه منابع انسانی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دفتر آموزش و پژوهش استانداری

مرکز آمار ایران

پژوهشکده امار

آمار بازدیدکنندگان

1
83
170008