فرم ها

                 فرم ها

مدیریت اداری و پشتیبانی

مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

مدیریت امور مالی

مشغول به تحصیل96

.

.

 

دانشکده/مقطع تحصیلی

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

جمع

علوم پایه

0

1043

486

130

1659

علوم انسانی

0

159

544

125

2260

فنی مهندسی

0

1830

491

62

2383

کشاورزی و منابع طبیعی

53

578

193

0

842

جمع

53

5042

1714

317

7126

 

.

.

مدیر برنامه، بودجه و توسعه منابع انسانی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دفتر آموزش و پژوهش استانداری

مرکز آمار ایران

پژوهشکده امار

آمار بازدیدکنندگان

2
76
76398