فرم ها

                 فرم ها

مدیریت اداری و پشتیبانی

مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

مدیریت امور مالی

.

.

دانشکده/مقطع تحصیلی

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

جمع

علوم پایه

5

80

58

8

151

علوم انسانی

4

151

39

2

196

فنی مهندسی

8

208

38

1

255

کشاورزی و منابع طبیعی

13

47

22

0

82

جمع

30

486

157

11

684

.

.

.

مدیر برنامه، بودجه و توسعه منابع انسانی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دفتر آموزش و پژوهش استانداری

مرکز آمار ایران

پژوهشکده امار

آمار بازدیدکنندگان

2
74
76396