فرم ها

                 فرم ها

مدیریت اداری و پشتیبانی

مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

مدیریت امور مالی

 آمار فارغ التحصیلان به تفکیک دانشکده و مقطع تحصیلی در سال 1395-1396

.

.

دانشکده

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

جمع

علوم پایه

14

238

146

30

428

علوم انسانی

14

482

122

8

626

فنی و مهندسی

26

672

122

2

822

کشاورزی و منابع طبیعی

36

168

68

0

272

جمع

90

1560

458

40

2148

.

.

.

مدیر برنامه، بودجه و توسعه منابع انسانی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دفتر آموزش و پژوهش استانداری

مرکز آمار ایران

پژوهشکده امار

آمار بازدیدکنندگان

1
81
170006