فرم ها

                 فرم ها

مدیریت اداری و پشتیبانی

مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

مدیریت امور مالی

.

.

دانشکده/مقطع تحصیلی

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

جمع

علوم پایه

0

203

216

31

450

علوم انسانی

0

390

263

28

681

فنی مهندسی

0

393

250

18

661

کشاورزی و منابع طبیعی

18

124

50

0

192

جمع

18

1110

779

77

1984

.

.

.

مدیر برنامه، بودجه و توسعه منابع انسانی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دفتر آموزش و پژوهش استانداری

مرکز آمار ایران

پژوهشکده امار

آمار بازدیدکنندگان

2
73
76395