فرم ها

                 فرم ها

مدیریت اداری و پشتیبانی

مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

مدیریت امور مالی

 آمار دانشجویان پذیرفته شده به تفکیک دانشکده و مقطع تحصیلی در سال 97-1396

.

.

دانشکده/مقطع تحصیلی

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

جمع

علوم پایه

0

427

339

35

801

علوم انسانی

0

557

385

30

865

فنی مهندسی

0

451

341

21

813

کشاورزی و منابع طبیعی

32

190

72

0

294

جمع

32

1625

1137

86

2880

.

.

.

مدیر برنامه، بودجه و توسعه منابع انسانی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دفتر آموزش و پژوهش استانداری

مرکز آمار ایران

پژوهشکده امار

آمار بازدیدکنندگان

1
80
170005