فرم ها

                 فرم ها

مدیریت اداری و پشتیبانی

مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

مدیریت امور مالی

دا نشكده/ مقطع تحصيلي

كارداني

كارشناسي

كارشناسي ارشد

دكتري

جمع

علوم پایه

0

129

96

9

234

علوم انساني

0

212

59

0

271

فني مهندسي

0

269

79

1

349

كشاورزي و منابع طبيعي

17

119

17

0

153

جمع

17

729

251

10

1007

 
 
 
..
.
.
 
 

مدیر برنامه، بودجه و توسعه منابع انسانی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دفتر آموزش و پژوهش استانداری

مرکز آمار ایران

پژوهشکده امار

آمار بازدیدکنندگان

3
63
134556