فرم ها

                 فرم ها

مدیریت اداری و پشتیبانی

مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

مدیریت امور مالی

امار پذیرفته شدگان سال تحصیلی 96-1395 به تفکیک دانشکده و مقطع تحصیلی

دانشکده/مقطع تحصیلی

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

جمع

علوم پایه

0

494

239

21

754

علوم انسانی

0

495

236

30

761

فنی مهندسی

0

442

209

9

660

کشاورزی و منابع طبیعی

51

252

110

0

413

جمع

51

1683

794

60

2588

.

.

 

مدیر برنامه، بودجه و توسعه منابع انسانی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دفتر آموزش و پژوهش استانداری

مرکز آمار ایران

پژوهشکده امار

آمار بازدیدکنندگان

3
145
123457