فرم ها

                 فرم ها

مدیریت اداری و پشتیبانی

مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

مدیریت امور مالی

امار کارکنان غیر هیئت علمی به تفکیک نوع استخدام، جنسیت و مدرک تحصیلی در سال 1396

.

 

نوع استخدام و جنسیت

مدرک تحصیلی

کمتر از دیپلم

دیپلم و فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس

دکترای تخصصی

جمع به تفکیک جنسیت

جمع کل

رسمی

زن

0

2

10

12

1

25

79

مرد

6

6

17

25

0

54

پیمانی

زن

0

0

10

7

0

17

28

مرد

0

0

4

7

0

11

قراردادی

زن

0

5

21

7

0

33

148

مرد

12

45

47

11

0

115

.

.

.

.

.

.

....

.

.

 

.

مدیر برنامه، بودجه و توسعه منابع انسانی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دفتر آموزش و پژوهش استانداری

مرکز آمار ایران

پژوهشکده امار

آمار بازدیدکنندگان

3
144
123456