فرم ها

                 فرم ها

مدیریت اداری و پشتیبانی

مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

مدیریت امور مالی

امار کارکنان

.

نوع استخدام و جنسیت

مدرک تحصیلی

کمتر از دیپلم

دیپلم و فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس

دکترای تخصصی

جمع به تفکیک جنسیت

جمع کل

رسمی

زن

0

2

10

12

1

25

79

مرد

6

6

17

25

0

54

پیمانی

زن

0

0

0

0

0

0

0

مرد

0

0

0

0

0

0

قراردادی

زن

0

7

31

12

0

50

176

مرد

12

51

46

17

0

126

.

.

.

.

.

.

.

مدیر برنامه، بودجه و توسعه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دفتر آموزش و پژوهش استانداری

مرکز آمار ایران

پژوهشکده امار

آمار بازدیدکنندگان

1
82
59896