فرم ها

                 فرم ها

مدیریت اداری و پشتیبانی

مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

مدیریت امور مالی

توزیع فراوانی اعضای هیئت علمی تمام وقت به تفکیک دانشکده و مرتبه علمی در سال تحصیلی 96-1395 

 

            مرتبه علمی

دانشکده

استاد

دانشیار

استادیار

مربی

جمع

علوم پایه

11

19

37

1

68

فنی و مهندسی

0

6

60

1

67

کشاورزی و منابع طبیعی

0

3

29

1

33

علوم انسانی

0

17

52

9

78

جمع

11

45

178

12

246

.

..

 

.

.

.

مدیر برنامه، بودجه و توسعه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دفتر آموزش و پژوهش استانداری

مرکز آمار ایران

پژوهشکده امار

آمار بازدیدکنندگان

1
78
59892