فرم ها

                 فرم ها

مدیریت اداری و پشتیبانی

مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

مدیریت امور مالی

توزیع فراوانی اعضای هیئت علمی تمام وقت به تفکیک دانشکده و مرتبه علمی در سال تحصیلی 96-1395 

 

            مرتبه علمی

دانشکده

استاد

دانشیار

استادیار

مربی

جمع

علوم پایه

10

19

33

1

63

فنی و مهندسی

0

5

56

1

62

کشاورزی و منابع طبیعی

0

2

31

1

34

علوم انسانی

0

16

50

9

75

جمع

10

42

170

12

234

.

..

 

 

.

.

.

مدیر برنامه، بودجه و توسعه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دفتر آموزش و پژوهش استانداری

مرکز آمار ایران

پژوهشکده امار

آمار بازدیدکنندگان

1
149
43818