فرم ها

                 فرم ها

مدیریت اداری و پشتیبانی

مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

مدیریت امور مالی

توزیع فراوانی اعضای هیئت علمی تمام وقت به تفکیک دانشکده و مرتبه علمی در سال تحصیلی 97-1396 

 

            مرتبه علمی

دانشکده

استاد

دانشیار

استادیار

مربی

جمع

علوم پایه

13

22

33

1

69

فنی و مهندسی

0

11

63

1

75

کشاورزی و منابع طبیعی

0

5

30

1

36

علوم انسانی

2

18

54

11

85

جمع

15

56

180

14

265

.

..

 

 

.

.

.

مدیر برنامه، بودجه و توسعه منابع انسانی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دفتر آموزش و پژوهش استانداری

مرکز آمار ایران

پژوهشکده امار

نظرسنجی

نظر شمادرخصوص وب سایت مدیریت برنامه، بودجه و توسعه منابع انسانی چیست؟

نمایش نتایج این نظرسنجی غیرفعال شده است

آمار بازدیدکنندگان

1
131
88805