فرم ها

                 فرم ها

مدیریت اداری و پشتیبانی

مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

مدیریت امور مالی

توزیع فراوانی اعضای هیئت علمی تمام وقت به تفکیک دانشکده و مرتبه علمی در سال تحصیلی 97-1396 

 

            مرتبه علمی

دانشکده

استاد

دانشیار

استادیار

مربی

جمع

علوم پایه

13

25

32

1

71

فنی و مهندسی

0

11

63

1

75

کشاورزی و منابع طبیعی

0

6

31

1

38

علوم انسانی

2

18

56

11

87

جمع

15

60

182

14

271

 96/12/26

.

..

 

 

.

.

.

 

مدیر برنامه، بودجه و توسعه منابع انسانی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دفتر آموزش و پژوهش استانداری

مرکز آمار ایران

پژوهشکده امار

آمار بازدیدکنندگان

3
95
128650