فرم ها

                 فرم ها

مدیریت اداری و پشتیبانی

مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

مدیریت امور مالی

حوزه معاونت پژوهشی و فناوری

توزیع فراوانی کارکنان غیر هیئت علمی حوزه معاونت پژوهشی و فناوری به تفکیک تحصیلات و نوع استخدام در سال 95-1394
 

حوزه معاونت پژوهشی و فناوری

          تحصیلات

نوع استخدام

زیر دیپلم

دیپلم و فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس

دکتری

جمع

رسمی

0

0

4

5

0

9

قراردادی

0

2

7

6

0

15

جمع

0

2

11

11

0

24

 
 
 
 
 
 
 
.
.
.
 
 
 
 
 
 
 
 

مدیر برنامه، بودجه و توسعه منابع انسانی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دفتر آموزش و پژوهش استانداری

مرکز آمار ایران

پژوهشکده امار

آمار بازدیدکنندگان

5
173
139110