فرم ها

                 فرم ها

مدیریت اداری و پشتیبانی

مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

مدیریت امور مالی

حوزه معاونت پژوهشی و فناوری

توزیع فراوانی کارکنان غیر هیئت علمی حوزه معاونت پژوهشی و فناوری به تفکیک تحصیلات و نوع استخدام در سال 95-1394
 

حوزه معاونت پژوهشی و فناوری

          تحصیلات

نوع استخدام

زیر دیپلم

دیپلم و فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس

دکتری

جمع

رسمی

0

0

5

2

0

7

قراردادی

0

3

9

5

0

17

جمع

0

3

14

7

0

24

 
 
 
 
 
 
 
.
.
.
 
 
 
 
 
 
 
.
.
.

مدیر برنامه، بودجه و توسعه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دفتر آموزش و پژوهش استانداری

مرکز آمار ایران

پژوهشکده امار

آمار بازدیدکنندگان

1
157
43826