فرم ها

                 فرم ها

مدیریت اداری و پشتیبانی

مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

مدیریت امور مالی

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی

توزیع فراوانی کارکنان غیر هیئت علمی حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی به تفکیک تحصیلات و نوع استخدام در سال 96-1395

حوزه معاونت دانشجویی

          تحصیلات

نوع استخدام

زیر دیپلم

دیپلم و فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس

دکتری

جمع

رسمی

1

3

3

5

0

12

قراردادی

1

9

15

6

0

31

جمع

2

12

18

11

0

43

 
 
 
 
 
 
 
.
.
.

مدیر برنامه، بودجه و توسعه منابع انسانی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دفتر آموزش و پژوهش استانداری

مرکز آمار ایران

پژوهشکده امار

آمار بازدیدکنندگان

5
171
139108