فرم ها

                 فرم ها

مدیریت اداری و پشتیبانی

مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

مدیریت امور مالی

حوزه معاونت دانشجویی

توزیع فراوانی کارکنان غیر هیئت علمی حوزه معاونت دانشجویی به تفکیک تحصیلات و نوع استخدام در سال 95-1394

حوزه معاونت دانشجویی

          تحصیلات

نوع استخدام

زیر دیپلم

دیپلم و فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس

دکتری

جمع

رسمی

1

1

4

3

0

9

قراردادی

1

11

14

3

0

29

جمع

2

12

18

6

0

38

 
 
 
 
 
 
 
.
.
.

مدیر برنامه، بودجه و توسعه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دفتر آموزش و پژوهش استانداری

مرکز آمار ایران

پژوهشکده امار

آمار بازدیدکنندگان

1
146
43815