فرم ها

                 فرم ها

مدیریت اداری و پشتیبانی

مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

مدیریت امور مالی

حوزه معاونت فرهنگی

توزیع فراوانی کارکنان غیر هیئت علمی حوزه معاونت فرهنگی به تفکیک تحصیلات و نوع استخدام در سال 95-1394

حوزه معاونت فرهنگی

          تحصیلات

نوع استخدام

زیر دیپلم

دیپلم و فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس

دکتری

جمع

رسمی

1

0

0

2

0

3

قراردادی

0

1

3

2

0

6

جمع

1

1

3

4

0

9

 
 
 
 
 
 
 
 
..
 
 

مدیر برنامه، بودجه و توسعه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دفتر آموزش و پژوهش استانداری

مرکز آمار ایران

پژوهشکده امار

آمار بازدیدکنندگان

1
137
43806