فرم ها

                 فرم ها

مدیریت اداری و پشتیبانی

مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

مدیریت امور مالی

حوزه معاونت پشتیبانی و توسعه منابع

توزیع فراوانی کاکنان غیر هیئت علمی حوزه پشتیبانی و توسعه منابع انسانی به تفکیک تحصیلات و نوع استخدام در سال 95-1394

 

حوزه معاونت پشتیبانی و توسعه منابع

          تحصیلات

نوع استخدام

زیر دیپلم

دیپلم و فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس

دکتری

جمع

رسمی

2

4

9

11

0

26

قراردادی

3

19

10

2

0

34

جمع

5

23

19

13

0

60

 
 
 
 
 
 
 
 
..
 
 
 
 
 
 
 
.
.
.
 
 
 
 
 
 
.

مدیر برنامه، بودجه و توسعه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دفتر آموزش و پژوهش استانداری

مرکز آمار ایران

پژوهشکده امار

آمار بازدیدکنندگان

1
145
43814