فرم ها

                 فرم ها

مدیریت اداری و پشتیبانی

مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

مدیریت امور مالی

حوزه معاونت پشتیبانی و توسعه منابع

توزیع فراوانی کاکنان غیر هیئت علمی حوزه پشتیبانی و توسعه منابع انسانی به تفکیک تحصیلات و نوع استخدام در سال 96-1395

 

حوزه معاونت پشتیبانی و توسعه منابع

          تحصیلات

نوع استخدام

زیر دیپلم

دیپلم و فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس

دکتری

جمع

رسمی

1

5

7

12

0

25

قراردادی

2

17

12

3

0

34

جمع

4

22

20

15

0

61

 
 
 
 
 
 
 
 
..
 
 
 
 
 
 
 
.
.
.
 
 
 
 
 
 
.

مدیر برنامه، بودجه و توسعه منابع انسانی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دفتر آموزش و پژوهش استانداری

مرکز آمار ایران

پژوهشکده امار

آمار بازدیدکنندگان

2
200
139137