فرم ها

                 فرم ها

مدیریت اداری و پشتیبانی

مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

مدیریت امور مالی

شرح وظایف مدیر برنامه

نام ونام خانوادگی: احترام حیدری جونقانی

مدرک تحصیلی: لیسانس حسابداری و فوق لیسانس مدیریت مالی

سابقه خدمت:18 سال

 

ایمیل

Ehteram_heidary@yahoo.com

تلفن

32621410

 

 

  

-   انجام كليه امورمربوط به تهيه و تدوين بودجه دانشگاه.

-   همكاري با مديران و روساي واحدها در امر تهيه و تنظيم بودجه .

-   جمع آوري بودجه هاي پيشنهادي توسط واحدهاي مختلف و بررسي برنامه ها و اعتبارات مورد پيشنهاد.

-   تلفيق و تنظيم بودجه هاي پيشنهاد شده در قالب هدفها و خط مشي كلي دانشگاه .

-   ابلاغ بودجه مصوب هر يك از واحدها ( در صورت نياز ) و نظارت بر حسن اجراي آن از طريق مراقبت در نحوه مصرف اعتبارات و سنجش ميزان پيشرفت عمليات در هريك از واحدها .

-   دفاع از بودجه پيشنهاد شده در مراجع رسيدگي .

-   ابلاغ بودجه مصوب به هريك از واحدها و تخصيص اعتبارات مصوب در دوره هاي سه ماهه به واحدهاي دانشگاه.

-   نگهداري حساب و دفاتر اعتبارات بودجه اي برحسب فعاليت و برنامه هاي اجرائي دانشگاه و نظارت بر اجراي بودجه واحدها .

-   بررسي و مبادله موافقت نامه هاي مربوط به فعاليتهاي جاري و عمراني .

-   مطالعه و بررسي مداوم وظايف سازماني دانشگاه و واحدها و چگونگي گردش كار در آنها با توجه به برنامه توسعه دانشگاه .

-   انجام بررسي هاي سازماني به منظور برنامه ريزي و برآورد نيروي انساني مورد نياز دانشگاه با همكاري مديريت امور اداري و پشتيباني.

-   مطالعه و بررسي مستمر در سازمان و وظايف واحدهاي تابعه به منظور برنامه ريزي و تفكيك و تقسيم صحيح وظايف بين واحدها و جلوگيري از تكرار و تداخل وظايف دانشگاه .

-   برنامه ريزي و ارائه طريق براي بهبود روشهاي انجام كار و تحول اداري و بهره وري .

-   تهيه و تنظيم نمودار سازماني (تشكيلاتي) و تهيه و تنظيم پستهاي سازماني متناسب با وظايف و مسئوليتهاي واحدهاي تابعه دانشگاه با همكاري واحدهاي ذيربط .

-   برقراري ارتباط با كارشناسان وزارت علوم ، تحقيقات و فنّاوري جهت تجديد نظر و تغييرات در سازمان و تشكيلات دانشگاه .

-   مطالعه و بررسي در خصوص تهيه و تنظيم شرح وظايف واحدها و همچنين شرح وظايف پستهاي سازماني دانشگاه و ابلاغ آنها به واحدها پس از تصويب توسط هيات امناء .

-   بررسي پيشنهادات واحدها در مورد تغيير و اصلاح پستهاي سازماني و شرح وظايف و تهيه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروري جهت رفع مشكلات سازماني آنها .

-   تهيه و تنظيم آمارهاي لازم درباره فعاليتها ، نيرو ها و عوامل موجود در دانشگاه و واحدهاي تابعه (پرسنلي و بودجه) ، به منظور اعمال نظر صحيح ومنطقي در مديريت دانشگاه .

-   مطالعه و تشخيص نيازهاي آموزشي و كارآموزي كاركنان غير آموزشي و اجراي برنامه هاي آموزشي براي كاركنان مزبور .

-  مطالعه و بررسي و همكاري در امر طبقه بندي مشاغل كاركنان .

-   تشخيص و تعيين رشته شغلي پستهاي سازماني با توجه به طرحهاي طبقه بندي مشاغل .

-   شركت فعال در شوراها ، كميته ها و اظهار نظر پيرامون مسائل مربوط .

-   برنامه ريزي براي بهبود مستمر مديريت و افزايش بهره وري در فرايند آموزش تحقيق و فناوري با عنايت به شايسته سالاري ، ابتكار ، خلاقيت و افزايش مشاركت و انعطاف سازماني.

-   برنامه ريزي و نظارت بر طراحي ، بهينه سازي و انطباق نظامهاي مديريتي متناسب و مورد نياز جهت اجراي برنامه هاي توسعه آموزش عالي .

-   انجام طرحهاي مطالعاتي مربوط به اصلاح ساختار و تشكيلات سازماني ،ساختار نيروي انساني، فرهنگ سازماني،سيستمها و روشهاي مورد عمل در دانشگاه .

-   انجام طرحهاي مطالعاتي براي تعيين اقدامات لازم در مورد اصلاح مقررات و آئين نامه هاي داخلي دانشگاه با هدف ساده سازي و هماهنگ ساختن آنها .

-   برنامه ريزي و نظارت در زمينه بررسي سيستمها،روشها و رويه هاي مورد عمل در دانشگاه و انجام اقدامات لازم در جهت اصلاح و بهبود آنها با هدف افزايش رضايتمندي كاركنان و ارباب رجوع ، تسهيل در انجام كارها و انطباق با نيازهاي جديد .

-   پشتيباني،هدايت و نظارت برفعاليتهاي بهره وري و تحول اداري دانشگاه .

-   برنامه ريزي جهت اجراي مصوبات شوراها و كميسيون بهره وري و تحول اداري دانشگاه .

-   ارزيابي عملكرد و تهيه و تنظيم گزارش ادواري از اجراي برنامه هاي تحول اداري و بهره وري در دانشگاه.

-   اجراي برنامه هاي آموزشي، كارگاههاي آموزشي، برگزاري سمينار و گردهمائي در ارتباط با تحول‌اداري و بهره وري.

انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق .

مدیر برنامه، بودجه و توسعه منابع انسانی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دفتر آموزش و پژوهش استانداری

مرکز آمار ایران

پژوهشکده امار

آمار بازدیدکنندگان

1
70
169995