فرم ها

                 فرم ها

مدیریت اداری و پشتیبانی

مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

مدیریت امور مالی

وظایف تشکیلات

نام ونام خانوادگی: 

مدرک تحصیلی: 

پست سازمانی: 

سابقه خدمت: 

 

ایمیل

 

تلفن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  شرح وظایف:       
 • 1-  انجام مقدمات لازم براي تصويب تشكيلات تفصيلي شامل:

         - تهيه مستندات مورد نياز براي رده بندي تشكيلاتي.

         - مذاكره با دفتر بودجه و تشكيلات وزارت.     

         - ارسال مستندات و پيگيري هاي لازم با دفتر بودجه و تشكيلات وزارت.

 • 2-  پيگيري، گردآوري  و تجزيه و تحليل تغييرات و نيازهاي ساختاري واحدها.
 • 3-  تهيه و تدوين ساختار تفصيلي وفق قوانين و مقررات موجود.
 • 4-  آماده سازي ساختار براي ارجاع به هيئت اجرايي تشكيلات و امور انساني غير هيئت علمي.
 • 5-  انجام تغييرات و اصلاحات مد نظر هيئت.
 • 6-  پيگيري تصويب و تأييد دفتر بودجه و تشكيلات و هيئت امناء.
 • 7-  همكاري با حوزه كارگزيني براي پياده سازي تغييرات اِعمال شده.
 • 8-  تشخيص و تعيين رشته شغلي پست هاي سازماني، وفق طرح طبقه بندي مشاغل.
 • 9-  بازبيني و به روز رساني وظايف واحدها سازماني دانشگاه.
 • 10-  نظارت بر چگونگي تعيين وظايف كاركنان با هماهنگي مديران واحدها.
 • 11-  شركت در كارگروه ها و كميته هاي تخصصي مربوط.
 • 12-  تهيه گزارش هاي لازم جهت اطلاع مديريت و يا ساير ارگان ها.
 •  
 • ساير امور محوله از سوي مدير محترم برنامه، بودجه و توسعه منابع انساني

مدیر برنامه، بودجه و توسعه منابع انسانی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دفتر آموزش و پژوهش استانداری

مرکز آمار ایران

پژوهشکده امار

آمار بازدیدکنندگان

1
62
169987