فرم ها

                 فرم ها

مدیریت اداری و پشتیبانی

مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

مدیریت امور مالی

وظایف بودجه

نام و نام خانوادگی: مهدی سنبلی

مدرک تحصیلی : لیسانس آمار و فوق لیسانس مدیریت دولتی

پست سازمانی : کارشناس بودجه

سابقه خدمت: 11 سال

 

ادرس ایمیل

m-sonboli@office.araku.ac.ir

تلفن

32621416

 .

 .

.

. 

1-رئوس فعاليت هاي شغلي: کارشناس بودجه

 
 

1-1 جمع آوري پيشنهادات مربوط به نياز هاي اعتباري  واحد هاي دانشگاه

 
 

1-2بررسي و جمع بندي كارشناسي اعتبارات درخواستي واحدها و تلفيق و هماهنگ ساختن بودجه هاي

پيشنهادي واحدها

 
 

1-3 تهيه و تنظيم بودجه سالانه بر اساس نيازها و محورهاي فعاليت دانشگاه

 
 

1-4 تهيه و تنظيم  موافقتنامه اعتبارات عمراني با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان

 
 

1-5 تهيه و تنظيم  موافقتنامه اعتبارات عمراني با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و ارسال از طريق 

سامانه جامع مبادله موافقتنامه سازمان مديريت  و برنامه ريزي كشور

 
 

1-6 ارتباط موثر با كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و استان به جهت اصلاح  و پيگيري موارد مورد

نياز موافقتنامه هاي عمراني

 
 

1-7 تهيه و تنظيم فرم ها و اطلاعات مربوط به اعلام وضعيت پيشرفت فيزيكي و ريالي طرح ها و  پروژه ها و اعتبارات

عمراني دانشگاه

 
 

1-8 ارزيابي مستمر عملكرد هاي هزينه اي طرح ها و پروژه هاي عمراني به جهت تنظيم لايحه بودجه سالانه

 
 

1-9 تهيه و تنظيم آمار و اطلاعات استاندارد مالي،پرسنلي و ... و ارائه آن به صورت جداول جهت ارائه پيشنهاد

  بودجه سالانه

 
 

1-10 مطالعه قوانين و مقررات و دستوالعمل هاي مربوط به تنظيم بودجه

 
 

1-11 جمع آوری، تنظیم و آماده سازی گزارشات بودجه اي جهت انعکاس به مقامات مافوق

 
 

1-12: جمع آوري آمار و اطلاعات بودجه اي مورد درخواست وزارت علوم تحقيقات و فناوري

 
 

1-13: كار با سامانه بودجه ريزي مبتني بر عملكرد

 
 

1-14 : كار با سامانه لايحه بودجه سازمان مديريت  و برنامه ريزي كشور

 
 

1-15: تنظيم و ارسال  فرم ها مربوط به پاداش پايان خدمت بازنشستگان از طريق وزارت علوم تحقيقات و فناوري

 
 

1-16 تهیه و تنظیم بودجه تفصیلی دانشگاه و ارسال از طريق سامانه مديريت بودجه تفصيلي

 
 
 

مدیر برنامه، بودجه و توسعه منابع انسانی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دفتر آموزش و پژوهش استانداری

مرکز آمار ایران

پژوهشکده امار

آمار بازدیدکنندگان

1
85
170010