فرم ها

                 فرم ها

مدیریت اداری و پشتیبانی

مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

مدیریت امور مالی

تشکیلات و طرح برنامه

نام ونام خانوادگی: 

مدرک تحصیلی: 

پست سازمانی: کارشناس تشکیلات وطرح و برنامه

سابقه خدمت:

 

ایمیل

 

تلفن

32621414

مدیر برنامه، بودجه و توسعه منابع انسانی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دفتر آموزش و پژوهش استانداری

مرکز آمار ایران

پژوهشکده امار

آمار بازدیدکنندگان

1
82
170007