فرم ها

                 فرم ها

مدیریت اداری و پشتیبانی

مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

مدیریت امور مالی

 ا

 ا

 ا

 

نام و نام خانوادگی: مهدی باجلان

مدرک تحصیلی : لیسانس آمار و فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

پست سازمانی :رئیس گروه برنامه ریزی و بودجه

سابقه خدمت: 15 سال

 

 

ادرس ایمیل

M-bajelan@office.araku.ac.ir

تلفن

32621412

ا

 

 

 

نام و نام خانوادگی: حسام شیخی

مدرک تحصیلی : 

پست سازمانی : کارشناس بودجه

سابقه خدمت: 

 

 

ادرس ایمیل

 

تلفن

 

 

ا

.

 

نام و نام خانوادگی: مهدی سنبلی

مدرک تحصیلی : لیسانس آمار و فوق لیسانس مدیریت دولتی

پست سازمانی :

کارشناس مسئول بودجه

سابقه خدمت: 11 سال

 

ادرس ایمیل

m-sonboli@office.araku.ac.ir

تلفن

32621416

.

ا

 

نام و نام خانوادگی: حسین مقدسی

مدرک تحصیلی : لیسانس مدیریت فرهنگی

پست سازمانی : کارشناس آموزش کارکنان

سابقه خدمت: 13 سال

 

 

ادرس ایمیل

 

تلفن

32621414

 

 
 

نام ونام خانوادگی: زهرا فیروزی نظام آبادی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت اجرایی

پست سازمانی: کارشناس آمار

سابقه خدمت: 10 سال

 

ایمیل

 

تلفن

32621418 

مدیر برنامه، بودجه و توسعه منابع انسانی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دفتر آموزش و پژوهش استانداری

مرکز آمار ایران

پژوهشکده امار

آمار بازدیدکنندگان

1
77
170002