فرم ها

                 فرم ها

مدیریت اداری و پشتیبانی

مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

مدیریت امور مالی

كاركنان

نام و نام خانوادگی: مهدی سنبلی

مدرک تحصیلی : لیسانس آمار و فوق لیسانس مدیریت دولتی

پست سازمانی :

کارشناس مسئول بودجه

کارشناس آموزش کارکنان

سابقه خدمت: 11 سال

 

ادرس ایمیل

m-sonboli@office.araku.ac.ir

تلفن

32621416

 ا

 ا

 ا

نام و نام خانوادگی: مهدی باجلان

مدرک تحصیلی : لیسانس آمار و فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

پست سازمانی :رئیس گروه برنامه ریزی و بودجه

سابقه خدمت: 15 سال

 

ادرس ایمیل

M-bajelan@office.araku.ac.ir

تلفن

32621412

ا

ا

ا

 

ا

ا

ا

نام ونام خانوادگی: 

مدرک تحصیلی:

پست سازمانی: کارشناس تشکیلات وطرح و برنامه

سابقه خدمت:

 

ایمیل

 

تلفن

32621414

مدیر برنامه، بودجه و توسعه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دفتر آموزش و پژوهش استانداری

مرکز آمار ایران

پژوهشکده امار

آمار بازدیدکنندگان

1
76
59890