فرم ها

                 فرم ها

مدیریت اداری و پشتیبانی

مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

مدیریت امور مالی

 

 

 

« پروژه سامان‌دهي آمار و اطلاعات »

 

الف) طرح ساماندهي آمار و اطلاعات دانشگاه

 

طرح ساماندهي آمار و اطلاعات دانشگاه به ‌منظور استانداردسازي و ساختاربخشي به اطلاعات در گردش ، با هدف تسهيل و تسريع در دستيابي به اطلاعات و تحقق اهداف ذيل اجرا مي شود :

1-  نيازبه تطابق تعاريف و واژه هاي تهيه شده توسط وزارت علوم با تعاريف و واژه هاي دانشگاه .

2- نيازسنجي آماري .

3- استخراج اطلاعات از بانكهاي اطلاعاتي واحدها و مدون كردن آمار و اطلاعات .

4- تجزيه و تحليل آماري .

5- دسترس‌پذير كردن اطلاعات موجود در سطوح مختلف .

6- شناسايي و حذف مغايرت‌هاي اطلاعاتي .

7- شناسايي اطلاعاتي كه در سيستمهاي فعال دانشگاه وجود ندارد.

8- مديريت موثر منابع اطلاعاتي

 

ب) ضرورت اجرا

1- عدم وجود سيستمهايي از قبيل: اطلاعات عمراني، فرهنگي، ورزشي و رفاهي

2- عدم به‌روزرساني اطلاعات توسط كاربران

3- نياز به تطابق تعاريف و واژه‌هاي تهيه شده توسط وزارت علوم با تعاريف و واژه‌هاي دانشگاه

4- ارائه متمركز آمار و اطلاعات به دستگاههاي دولتي در اسرع وقت

 

ج) مراحل انجام

 

1-  تشخيص اطلاعات مورد نياز دانشگاه و اولويت‌بندي، اهميت نيازهاي اطلاعاتي قسمتهاي مختلف دانشگاه با توجه به اهداف واستراتژي‌هاي عالي دانشگاه .

2- تعيين نيازهاي اطلاعاتي قسمتهاي مختلف دانشگاه و مشخص نمودن خلأ اطلاعاتي موجود كه درفرآيندهاي موجود تعبيه نشده است .

3-  تعيين منابع اطلاعاتي واحدهاي مختلف دانشگاه و نحوه قرارگرفتن منابع اطلاعاتي مذكور در طرح كلي بانك اطلاعاتي.

4- نمايش سيستماتيك و ساختاريافته داده‌ها واجراي پردازش‌هاي خاص بر روي داده‌ها مانند تجزيه وتحليل داده براي تبديل داده به اطلاعات .

5- تعيين مكانيزم‌هاي كنترلي مورد نياز روي داده‌ها جهت اطمينان از دسترسي بهنگام به اطلاعات مورد نياز و تعيين مراجع ذيصلاح جهت دسترسي به داده‌ها  .

6- تهيه گزارش نهايي 

مدیر برنامه، بودجه و توسعه منابع انسانی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دفتر آموزش و پژوهش استانداری

مرکز آمار ایران

پژوهشکده امار

آمار بازدیدکنندگان

1
63
169988